Tin tức

Giới thiệu bộ thẻ Vui học tô chữ, viết chữ viết hoa (bộ sách Chân trời sáng tạo)

*Mục đích biên soạn bộ thẻ:

Bộ thẻ Vui học Tô chữ Viết hoa (dành cho học sinh lớp 1) và bộ thẻ Vui học Viết chữ Viết hoa (dành cho học sinh lớp 2,3) được biên soạn nhằm cung cấp học liệu hỗ trợ học sinh lớp 1 làm quen và tô chữ viết hoa; hỗ trợ học sinh lớp 2, 3 tập viết, ôn luyện viết chữ viết hoa phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; đáp ứng mục tiêu dạy – học tập viết của sách Tiếng Việt lớp 1, 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo).

*Về Bộ thẻ Vui học Tô chữ Viết hoa (dành cho học sinh lớp 1):

Bộ thẻ gồm có 29 thẻ, mỗi thẻ có 2 mặt. Mặt trước là mẫu chữ viết thường cỡ vừa, mặt sau là mẫu tô chữ viết hoa cỡ nhỏ.Thẻ mẫu chữ viết hoa sử dụng được nhiều lần, học sinh dùng bút bảng trắng tô chữ, sau đó dễ dàng xóa sạch để luyện tô chữ lại nhiều lần cho đến khi thành thạo các nét tô chữ viết hoa.

*Về Bộ thẻ Vui học Viết chữ Viết hoa (dành cho học sinh lớp 2,3):

Bộ thẻ gồm có 37 thẻ mẫu chữ viết hoa kiểu nhỏ, bao gồm:

– 29 thẻ mẫu chữ viết hoa kiểu 1

– 07 thẻ mẫu chữ viết hoa kiểu 2,

– 01 thẻ giới thiệu các nét cơ bản.

Mặt trước là mẫu chữ viết hoa, mặt sau hướng dẫn cách viết chữ viết hoa. Học sinh sử dụng để tự luyện cách viết chữ hoa, phụ huynh có thể dễ dàng hỗ trợ con em tập viết chữ viết hoa theo đúng hướng dẫn trên  thẻ.

Thẻ mẫu chữ viết hoa được sử dụng được nhiều lần, học sinh dùng bút bảng trắng tô hoặc viết theo hướng dẫn , sau đó dễ dàng xóa sạch và tập viết lại nhiều lần cho đến khi thành thạo cách viết chữ viết hoa.


Hỗ trợ trực tuyến